Loading Events

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik i Galerija Flora pozivaju Vas na otvorenje izložbe VIDE SAČIĆ Valna Duljina / Wavelenght  koje će se održati u petak 5. srpnja u 21 sat u Galeriji Flora.

Izložba se može pogledati do 13. srpnja svaki dan od 9 do 12 sati i od 18 do 22 sata.

Izložba se može pogledati i u drugim terminima ako su vrata Florina doma otvorena, te najavom na mejl: galerijaflora.dbk@gmail.com

Ukoliko želite kontaktirati umjetnicu koja je u rezidencijalnom boravku u Flori, molimo javiti se na vidasacic@gmail.com


Izložba “Wavelength” (Valna duljina), postavljena u galeriji Flora u Dubrovniku, istražuje identitet unutar zajednice. Radovima na papiru često propitujem teme roda, rada i imigracijskog iskustva u Sjedinjenim Državama. Moje putovanje započelo je 1998. godine kada sam se sama preselila iz Hrvatske na američki Srednji Zapad. To je bio velik korak za mene kao sedamnaest godišnju tinejdžerku i duboko je oblikovao moj život i umjetničku praksu.

U svom radu koristim tipografiju da bih dovela u pitanje konvencionalna značenja jezika. Ručno izrađujem svaki otisak pomoću tiskarskog stroja Vendercook i pojedinačno odvojivih slova. Stvaranje ovih ispisa nije samo tehnička vježba, već promišljeno bavljenje povijesnim narativima i alatima korištenim za njihovu izradu, a uključena su i osobna razmišljanja koja često izmiču utvrđenim zapisima. Izvori na koje se pozivam uglavnom su pažljivo odabrane povijesne činjenice i dokumenti od kojih mnogi nisu uključeni u tradicionalne arhive. No, ovom izložbom fokusirala sam se na svoje suvremenike.

Osmišljena posebno za galeriju Flora, izložba se odvija kao site-specific instalacija gdje je svaki otisak zamišljen kao jedinstvena komponenta koja doprinosi široj priči. Neki otisci sadrže moje vlastite spise, otisnute korištenjem ručno sastavljenih metalnih slova. Međutim, većina grafika su otisci nastali korištenjem velikih drvenih slova, a sadržaj su razgovora prikupljenih tijekom posjeta studijima suvremenih čikaških umjetnika i njihova je poruka istaknuta kako bi bila uključena u izložbeni prostor. Moja uloga umjetnice uključuje i ulogu urednika i tiskara, čime zaokružujem dani sadržaj. Svi su razgovori vođeni u svibnju i lipnju 2024. Prikupljanjem, odabirom i ručnim ispisom fragmenata iz razgovora, dovodim u pitanje reprezentaciju i potencijal za iskrivljavanje, okrećući se intenzivnom pojednostavljivanju i prihvaćanju apsurdnosti.

Neformalnost posjeta studiju s umjetnicima bila je sastavni dio rada jer smo se povezivali kroz humor i smislene dijaloge. Upuštajući se u iskrene razgovore, zapisivala sam rukom trenutke i doživljaje, s bilješkama i tajnim fotografijama snimljenim telefonom. Često sam se našla na istoj valnoj duljini sa sugovornikom, pa bih onda izgubila tu vezu i nanovo radila na njezinu ponovnom uspostavljanju. Taj je proces postao dio mog projekta i nešto što želim proširiti na publiku. Odabrala sam riječi i fraze iz tih interakcija i ugradila ih u svoje grafike koristeći pomične drvene tipografske elemente, stvarajući slikovnu tapiseriju koja vizualno ujedinjuje perspektive. Međutim, kada se netko usredotoči na čitanje, jedinstvo postaje diskutabilno jer riječi otvaraju prostor za više pitanja nego objašnjenja.

Kroz ove duboko promišljene činove formiranja dijaloga s publikom, nastojala sam premostiti geografske udaljenosti i stvoriti opipljive veze između umjetnika i publike. Izlaganje printova na papiru potvrđuje njihovo postojanje kao predmeta i inzistira na tjelesnosti i taktilnom angažmanu, naglašavajući transformativni potencijal osobnih interakcija, posebice u eri kojom dominira digitalna komunikacija. Unatoč logističkim izazovima koje je postavila pandemija, a koja je naglasila krhkost konvencionalnih arhivskih praksi i povećala naše oslanjanje na digitalne medije, ovaj projekt iznova stvara umjetnost dokumentiranja kroz intimne susrete licem u lice. Ovaj pristup naglašava stalnu važnost izgradnje osobnog razumijevanja u različitim sredinama i na različitim lokacijama. Nastale interakcije nude mogućnost za uspostavljanje dubljih veza između uključenih umjetničkih zajednica, kao i njihove publike.

  • Vida Sačić

—————————————————————

Umjetnici koji sudjeluju u projektu:

– Hale Ekinci

– Yoonshin Park

– Jaclyn Jacunski

– Dushko Petrovich

– Kushala Vora

– Michelle Marie Murphy (MMM)

– Sonya Bogdanova

– Millicent Kennedy

– Latam Zearfoss

– Joshua Taylor

– Charles Ryan Long

– Aya Nakamura

– Kristin Abhalter Smith

– Tulika Ladsariya

posjeti su i dalje u tijeku

Vida Sačić (rođena u Hrvatskoj, živi u Americi od 1998.)

Vida Sačić je multidisciplinarna umjetnica iz Chicaga. U svom radu bavi se rodnom tematikom, kao i temama imigracije i rada, koristeći prvenstveno tisak i tipografiju. Sačić kontinuirano sudjeluje u izložbama u Americi i svijetu, uključujući izložbe u DeVos Art Museum (Michigan, SAD), Art Mora Gallery (NYC/NJ, SAD) i The Center for Book Arts (NYC, SAD). Aktivno izlaže u Chicagu, nedavno u Hyde Park Art Centru, Co-Prosperity Sphere i Public Works Gallery. Radila je na dugoročnim projektima u studiju Tiporenesansa (Ljubljana, Slovenija) i muzeju Hamilton Wood Type & Printing (Wisconsin, SAD). Njezina djela dio su mnogih privatnih i javnih zbirki, uključujući Sidney and Lois Eskenazi Museum of Art (Indiana, SAD), Cary Graphic Arts Collection na Rochester Institute of Technology (New York, SAD) i Newberry Library (Chicago, SAD). Njezini radovi većeg formata dio su izložbe “Imigrantski tisak u Chicagu” koju trenutno organizira Newberry Library uz potporu Terra Foundationa. Aktivna je članica umjetničke zajednice u Chicagu, sudionica panela i kustosica izložbi usmjerenih na izgradnju međunarodnih veza, posebno s fokusom na centralnu i jugoistočnu Europu. Radila je i bila na vodećim pozicijama u mnogim organizacijama u Chicagu, uključujući Society of Typographic Arts (STA), AIGA, Spudnik Press i Roman Susan Gallery. Svoju umjetničku praksu nadopunjuje i veže uz pedagoški rad, uz posebnu predanost radu sa umjetnicima prve generacije imigranata i umjetnika nižeg socioekonomskog statusa. Autorica je programa studija grafičkog dizajna na Sveučilištu Northeastern Illinois u Chicagu, gdje je predaje kao redovna profesorica.

Kontakt: vidasacic@gmail.com

ENGLISH

The exhibition “Wavelength,” showcased at Flora Gallery in Dubrovnik, explores identity within the community through my works on paper, in which I have often explored themes of gender, labor, and the immigrant experience in the United States. My journey began in 1998 when I moved alone from Croatia to the American Midwest, a pivotal transition for me as a teenager that profoundly shaped my life and artistic practice.

In my work, I employ typography to challenge language’s conventional meanings. I meticulously craft each piece using my Vendercook printing press and moveable type. Creating these prints is not merely a technical exercise but a deliberate engagement with historical narratives and the tools used to produce them through personal reflections that often elude established records. My past sources have mostly been carefully selected historical narratives that have escaped traditional archives. However, in this exhibition, I focused on my contemporaries.

Designed specifically for the Flora Gallery, the exhibition unfolds as a site-specific installation where each print is conceived as a unique component contributing to a larger narrative. Some prints feature my own writings, hand-set in small metal type. However, the majority of the prints feature large wood-type impressions of conversations gathered through studio visits with contemporary Chicago artists whose voices are elevated to be included in the exhibition space. As the editor and printer of the work, my role looms over the content. All of the conversations were conducted in May and June of 2024. By undertaking the process of gathering, selecting, and hand-printing fragments from conversations, I question representation and the potential for distortion, courting oversimplification while embracing absurdity.

The informality of the studio visits with the artists was integral to the work as we connected through both humor and meaningful dialogues. Engaging in candid conversations, I captured moments and insights in handwritten notes and covert photographs taken with my phone. I often found myself on the same wavelength with whom I spoke, only to lose that connection and work again to reestablish it. That process became a part of my project and something I am looking to extend to the audience as they engage with the work. Selecting words and phrases from these interactions, I incorporated them into my prints using moveable wood type, creating a visual tapestry that visually unifies the perspectives. However, when one engages with reading, the unity falls into question as the words open space for more questioning than explanations.

Through these intentional acts of dialogue-building with the audience, I sought to bridge geographical distances and forge tangible connections between artists and audiences. Exhibiting prints on paper affirms their existence as objects and insists on physicality and tactile engagement, underscoring the transformative potential of personal interactions, particularly in an era dominated by digital communication. Despite the logistical challenges posed by the pandemic, which underscored the fragility of conventional archival practices and heightened our reliance on digital mediums, my project reimagines the art of documentation through intimate, face-to-face engagements. This approach emphasizes the continued importance of building personal understandings across diverse backgrounds and locales. The resulting interactions offer a possibility for the establishment of deeper connections between the artistic communities involved as well as their audiences.

  • Vida Sačić

—————————————————————

Participating artists:

– Hale Ekinci

– Yoonshin Park

– Jaclyn Jacunski

– Dushko Petrovich

– Kushala Vora

– Michelle Marie Murphy (MMM)

– Sonya Bogdanova

– Millicent Kennedy

– Latam Zearfoss

– Joshua Taylor

– Charles Ryan Long

– Aya Nakamura

– Kristin Abhalter Smith

– Tulika Ladsariya

visits are ongoing

Vida Sačić (b. Croatia, living in America since 1998)

Vida Sačić is a Chicago-based typographer and a multidisciplinary artist. Her work explores gender, immigration, and labor, primarily using print media. Sačić has exhibited nationally and internationally, including at DeVos Art Museum (MI), Art Mora Gallery (NYC/NJ), and The Center for Book Arts (NYC). She actively exhibits in Chicago, with recent exhibitions at Hyde Park Art Center (Chicago), Co-Prosperity (Chicago), and Public Works Gallery (Chicago). Sačić has worked on long-term projects at Tiporenesansa Studio (Slovenia) and The Hamilton Wood Type & Printing Museum (Wisconsin). She has been an Artist-in-Residence at The Penland School of Art and Craft (North Carolina) and The Center for Book and Paper Arts (Chicago), among others. Her works are a part of numerous private and public collections, including the Sidney and Lois Eskenazi Museum of Art (Indiana), the Cary Graphic Arts Collection at Rochester Institute of Technology (New York), and the Newberry Library (Chicago). Her large-scale works will be included in the exhibition of printing by and for immigrant communities, which is currently being developed by the Newberry Library, with support from the Terra Foundation.Sačić is an active member of the Chicago art community and has been a lecturer, panelist, and curator of exhibitions focused on building international connections, particularly focusing on Southeastern Europe. She has worked with and held leadership positions in many Chicago organizations, including the Society of Typographic Arts (STA), AIGA, Spudnik Press, and Roman Susan Gallery. Her artistic practice is complemented and tied to her work as an educator, with a particular commitment to working with first-generation, immigrant, and working-class artists. She has authored the BFA program in Graphic Design at Northeastern Illinois University in Chicago, where she has been awarded tenure and teaches at the rank of Professor.

Contact: vidasacic@gmail.com

Leave A Comment

Go to Top